Privacy › Donar

Privacyverklaring/disclaimer Donar

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de website van Donar te bezoeken dan wel door via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website zich akkoord met de toepasselijkheid van deze privacyverklaring/disclaimer.

Donar behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.
Hoewel Donar de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Donar niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Donar kan niet garanderen dat de website altijd foutloos of ononderbroken zal functioneren. Donar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan zonder voorafgaande toestemming van Donar worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is Donar verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden plaats.

Doeleinden gegevensverwerking

Donar registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Donar de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Nieuwe ontwikkelingen

Donar behoudt zich het recht om de tekst van deze privacyverklaring/disclaimer aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen, waaronder begrepen nieuwe wet- en regelgeving. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Download het speelschema

Mis geen wedstrijd meer! Importeer dit bestand in Google Calendar, Outlook of Calendar.

Download het speelschema

Wil je niets missen van Donar?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Donar