“om een goede sfeer en uw veiligheid te garanderen”

Onderstaande regels gelden voor alle bezoekers van de thuiswedstrijden van Donar. Wij verzoeken u zich te houden aan deze regels. Bezoekers van de wedstrijden zijn verplicht om aanwijzingen gegeven door personeel van of werkzaam voor Donar (Stichting Prof Basketbal Groningen) op te volgen.

 1. Kaartverkoop & controle
  – Iedere bezoeker is verplicht zijn/haar eigen kaartje te tonen bij de kaartcontrole (geldt ook voor kinderen). Bezoekers worden één voor één binnengelaten.
  – Het is verboden kaarten door te verkopen buiten de privésfeer. Het bestuur van Donar (SPBG) heeft het recht om kaarten te blokkeren in het geval van doorverkoop buiten de privésfeer. Het doorverkopen via websites als Marktplaats.nl is een voorbeeld van verkoop buiten de privésfeer. In het geval kaarten worden geblokkeerd i.v.m. doorverkoop buiten de privésfeer wordt er geen restitutie gegeven.
   
 2. Algemeen rookverbod
  In MartiniPlaza geldt een algemeen rookverbod, het is dus niet toegestaan om in het gebouw te roken. Bij het verlaten van de hal ontvangt u een sortiekaart, die recht geeft op terugkeer. Buiten het gebouw is het alleen toegestaan om te roken op de daarvoor aangegeven plaatsen.
   
 3. Geen spullen op de wedstrijdvloer gooien
  Dit kan leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Donar. De schade zal worden verhaald op de daders.
   
 4. Hinderlijk gedrag
  Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van onze beveiliging) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen en huisregels kan leiden tot verwijdering uit de zaal en een toegangsverbod voor de komende seizoenen.
   
 5. Tascontrole/visitatierecht
  De beveiliging is gerechtigd u te visiteren (uw tas te controleren). Daarnaast zijn de beveiligingsmedewerkers bevoegd om mensen te fouilleren.
   
 6. Kinderen
  Voor, tijdens en na de wedstrijden van Donar blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen. In geval van schade zal dit op de ouders/verzorgers verhaald worden.
   
 7. Zitplaatsen
  Het publiek wordt geacht plaats te nemen op de stoel die op het toegangsbewijs staat. Het is verboden om plaats te nemen op de verschillende trappen en balustrades in Martiniplaza, dit in verband met vluchtwegen en veiligheid.
   
 8. Betreden speelvloer
  Het is ten strengste verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd de speelvloer te betreden.
   
 9. Donar (Stichting Prof Basketbal Groningen) is niet aansprakelijk voor diefstal; men dient op zijn eigen spullen te letten.
   
 10. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de club.
   
 11. Privacy
  De privacyverklaring geldt voor iedereen die contact heeft met Donar en/of (persoons)gegevens achterlaat die worden verwerkt. In de privacyverklaring staan de rechten en plichten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de registratie daarvan, vermeld.In aanvulling op de privacyverklaring geldt voor de thuiswedstrijden van Donar het volgende. Omdat de thuiswedstrijden publiek zijn, is het mogelijk dat tijdens die wedstrijden foto’s, beeld en/of (video- dan wel tv- of radio-)opnamen worden gemaakt waarop u te zien bent. Ook dit valt onder het verwerken van persoonsgegevens. De foto’s, beelden en/of opnamen kunnen worden gepubliceerd dan wel uitgezonden in de hal waar de wedstrijd wordt gespeeld (beeldscherm) of op diverse (sociale) media. Donar heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken en met het bezoeken van de wedstrijd bent u zich hiervan bewust.
 12. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee naar binnen te nemen:
 • flessen; blikjes; ballen; vuurwerk/fakkels; gastoeters/handdruktoeters; confetti; laserapparatuur;
 • alcohol en/of verdovende middelen (alle soorten hard- softdrugs);
 • hockeysticks, tennisrackets en andersoortige stokken;
 • spandoeken of andere voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten. Spandoeken groter dan 1m2 dienen aantoonbaar te zijn voorzien van een impregnatie certificaat;
 • het is verboden voorwerpen mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid;
 • andere meegenomen zaken zijn ter beoordeling van de beveiliging.

Overtreding van de huisregels kan leiden tot een bezoekverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

PARTNERS